דילוג לתוכן המרכזי
Skip to Main Footer
בקריאה תקנון פעילות אינסטגרם – אבן קיסר בע"מ

תקנון פעילות אינסטגרם – אבן קיסר בע"מ

תקנון פעילות אינסטגרם – אבן קיסר בע"מ

 1. הגדרות
  1.1. תנאי ההשתתפות בפעילות יהיו כמפורט בתקנון זה להלן;
  1.2. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לכלל הציבור;
  1.3. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך או פרסום אחר, תגברנה הוראות התקנון;
  1.4. "הפעילות" – תחרות גולשים נושאת פרסים בשם "קערת אש מתנה" שתיערך בהתאם למפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות שיפורסמו בעמוד האינסטגרם של אבן קיסר בע"מ שכתובתו: CAESARSTONE_IL (להלן: "עמוד האינסטגרם").
  1.5. "עורכת הפעילות" – אבן קיסר בע"מ ו/או מי מטעמה.
  1.6. "משתתף" – תושב מדינת ישראל, שהוא אדם פרטי מעל גיל 18, ואשר הינו בעל פרופיל אישי ופרטי פעיל באפליקציית אינסטגרם, אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה.
  1.7. "תקופת הפעילות"- הפעילות תתקיים בעמוד האינסטגרם בין התאריכים 30.04.2023 ועד 31.05.2023. עורכת הפעילות תהיה רשאית להפסיק ו/או לחדש את הפעילות בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
  1.8. "הפרס" – הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה ו/או לשינוי ו/או להחלפה ו/או להמרה. בהתאם לתנאי ההשתתפות שיוצגו בעמוד האינסטגרם, מתוך כלל משתתפי הפעילות שעמדו בתנאי ההשתתפות כמפורט להלן, יבחרו חמישה (5) זוכים על-ידי עורכת הפעילות, אשר כל אחד מהם יזכה בקערת אש מעוצבת מתנה.
 2. אופן ההשתתפות בפעילות
  2.1. על המשתתפים להעלות לסטורי בפרופיל האינסטגרם האישי שלהם, בתקופת הפעילות, תמונה ו/או תמונות של המטבח שלהם בו הותקנו משטחים של אבן קיסר בע"מ, ולתייג את עורכת הפעילות ("התמונות"). מבין כל הסטוריז המתוייגים שיעלו בתקופת הפעילות, יבחרו הסטוריז המרשימים והמעניינים ביותר להיילייטס חדשים ויוצגו בעמוד האינסטגרם, ומתוכם ייבחרו שמונה (8) זוכים על ידי צוות שופטים הכולל נציגים ממחלקת השיווק של עורכת הפעילות.
  2.2. האחריות על העלאת התמונות מטעם המשתתפים, חלה אך ורק על המשתתפים ולעורכת הפעילות אין ולא תהיה כל אחריות בגין תמונות אשר לא הועלו ו/או לא נוצרו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בהם.
 3. הצהרות והתחייבות המשתתף
  המשתתף מסכים, מתחייב ומצהיר כי:
  3.1 הוא קרא את כל הוראות התקנון והוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ללא כל סייג ומסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. השתתפותו בפעילות מהווה הסכמה ואישור לכך שהוא מסכים להוראות תקנון זה, ומקבל ומחיל על עצמו את הוראותיו ללא כל סייג.
  3.2. הוא בעל זכויות הקניין והקניין הרוחני המלאות והבלעדיות לתמונות אשר העלה ותייג במסגרת הפעילות; וכי לא יעלה ויתייג במסגרת הפעילות תוכן ו/או תמונה שעלולים להפר כל דין ו/או הוראה של תקנון זה ו/או זכויות של צד שלישי שהוא ו/או זכויות יוצרים.
  3.3. ידוע למשתתף כי עורכת הפעילות לא תישא בשום אחריות לגבי תביעות בנושא התמונות שהעלה בקשר עם הפעילות, ובמקרה שיתברר כי התמונות מפרות חיובים המוטלים על המשתתף כאמור בכללים אלה ו/או על פי כל דין, תחול האחריות המלאה והבלעדית על המשתתף, ויהיה עליו לשפות ולפצות את עורכת הפעילות בגין כל נזק שיגרם עקב כך, מיד עם דרישתה הראשונה.
  3.4. עורכת הפעילות תהיה רשאית לעשות בתמונות שהועלו ותויגו במסגרת הפעילות, כל שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות שימוש מסחרי, העתקה, שכפול, שידור, הצגה בציבור, אחסון וכל פעולה שבעל זכות יוצרים רשאי ויכול לעשות בתמונות על פי כל דין, הכל ללא תשלום תמלוגים למשתתף ו/או למי מטעמו, בכל העולם, וללא הגבלת זמן, וכי עצם העלאת התמונות בצירוף התיוג הנבחר, מהווה ויתור באופן בלתי חוזר על זכות העשויה להיות למשתתף ו/או למי מטעמו בקשר עם התמונות ועל כל טענה בעניין.
  3.5. השתתפותו בפעילות עלולה לחשוף את זהותו ו/או את פרטיו ו/או את עצם השתתפותו ו/או זכייתו בפעילות לצדדים שלישיים כלשהם ו/או לגרום לו להיחשף לתכנים מכל מן וסוג שהוא שאין לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה שליטה ו/או מידע עליהם ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר לכך.
  3.6. הוא מתיר בזאת באופן בלתי חוזר לעורכת הפעילות ו/או למי מטעמה לפרסם את שמו, פרטיו, תמונותיו, וכל מידע סביר אחר של משתתף ו/או הזוכה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וללא כל תשלום מצדה, וכי עורכת הפעילות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תחליט על היקף פרסום הפעילות והזוכה ועל אמצעי וערוצי הפרסום בהם יעשה שימוש.
  3.7. מוסכם כי אין עורכת הפעילות מתחייבת לעשות שימוש בתמונות ולמשתתף ו/או לזוכה לא תהא כל טענה בענייו זה.
  3.8. כל הפרה של הוראות התקנון, עלולה לגרום לפסילתו של משתתף מהשתתפות בפעילות והכל לפי שיקול דעתה המוחלט, הבלעדי והסופי של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
  3.9. מובהר לו שכל תנאי הפעילות כפופים לתנאים, לכללים ולהוראות הרלבנטיות של אינסטגרם, כפי שיהיו מעת לעת, ועצם השתתפותו בפעילות מהווה הסכמה לתנאים, לכללים ולהוראות כאמור של אינסטגרם, לרבות בכל הקשור לאחריות, מידע, תמיכה, מימון, ניהול וכיו"ב.
  3.10. כי הוא מאשר ונותן לעורכת הפעילות את הסכמתו לשמור ו/או לאגור ו/או למסור את פרטיו האישיים ו/או פרטים נוספים כפי שנמסרו ו/או שמולאו על ידו במסגרת השתתפותו בפעילות לצורך שמירת הנתונים במאגר של עורכת הפעילות ו/או לשם העברת הפרטים והמידע, בין השאר, לצורך שימוש בהם ככל שיידרש בקשר עם הפעילות ו/או הזכייה ו/או האפשרות לממש את הזכייה בפרס, בהתאם לתקנון זה, והכל בהתאם למדיניות הפרטיות של עורכת הפעילות המופיעה בעמוד הראשי של אתר האינטרנט של אבן קיסר בע"מ, כפי שתתעדכן מעת לעת.
 1. בחירת הזוכה
  4.1. בחירת הזוכה תיעשה בסמוך או לאחר תום תקופת הפעילות, על ידי צוות שופטים מטעם עורכת הפעילות, ועל פי קריטריונים שיוגדרו על ידה, והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות. למען הסר ספק מובהר כי הפעילות לא תחשב כאחת הפעילויות המוגדרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התש"ז-1977.
  4.2. קביעת עורכת הפעילות בדבר זהות המשתתפים הזוכים תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור.
  4.3. המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בנוגע להחלטתה בדבר זהות הזוכים.
  4.4. עורכת הפעילות שומרת על הזכות לפסול כל משתתף מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בגין העלאת תכנים אשר אינם נתפסים על ידה כראויים, ולמנוע מאותו משתתף ליטול חלק בפעילות.
 2. איתור הזוכים
  5.1. עורכת הפעילות תפנה לזוכים באמצעות תגובה ו/או הודעה פרטית, ותבקש אישורם והסכמתם בחוזר לקריאת התקנון והאמור בו.
  5.2. במידה ומועמד לזכייה לא ישיב לעורכת הפעילות בתוך 72 שעות ממועד הפנייה אליו או המועמד לזכייה לא אותר או המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות, ייפסל מועמד זה ועורכת הפעילות תנסה ליצור קשר עם המשתתף שדורג לאחריו. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל המשתתף השני, וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס. עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך את מועד איתור המועמד לזכיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 3. הפרס
  6.1. שמונה (8) זוכים בהתאם לתנאי ההשתתפות שיוצגו בעמוד האינסטגרם, יזכו בקערת אש מעוצבת מתנה.
  6.2. מימוש הפרס יתבצע בדרך של משלוח הפרס בדואר ישראל אל הזוכה בהתאם לפרטים למשלוח שיימסרו על-ידי הזוכה באמצעות הודעה פרטית באינסטגרם או בכל דרך אחרת שתקבע עורכת הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי. משלוח הפרס אל הזוכה כמפורט לעיל ייחשב כמילוי מחויבות עורכת הפעילות למתן הפרס, ולא תישמע כל טענה בנוגע לאי קבלת הפרס בפועל על-ידי הזוכה.
  6.3. זכאות הזוכה לפרס הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שעורכת הפעילות תהיה רשאית לוודא את זהותו של הזוכה בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא כי הפרטים שנמסרו על ידו הינם נכונים ומדויקים.
 4. אחריות
  7.1. עורכת הפעילות רשאית לשנות מועדים ו/או תנאים ו/או פרטים בפעילות ו/או בתקנון זה, ובמקרה כאמור לא תישמע כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תלונה.
  7.2. המשתתף מצהיר ומביע הסכמתו כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לעשות שימוש, לפי שיקול דעתם, בתמונות אשר הועלו ותוייגו על ידו במסגרת הפעילות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לפרסמן, לערוך אותן, לשנותן, לשדרן בטלוויזיה ו/או באינטרנט, ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום הפעילות ובכלל.
  7.3. עורכת הפעילות רשאית שלא לאפשר השתתפות למי שהשתתפותו בפעילות כמפורט לעיל, נעשתה מתוך מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא וכן רשאית היא לשלול את קבלת הפרס או להפסיק את מימוש הפרס בכל שלב במקרה שהסתבר כי הזכייה נעשתה מתוך או במסגרת מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין.
  7.4. עורכת הפעילות רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את הפעילות, כולה או חלקה ו/או לשנות את תנאיה, כולם או חלקם, כל זאת מבלי שתחול עליה כל חובה להודיע על כך מראש.
  7.5. עובדי עורכת הפעילות ובני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף בפעילות ולא יהיו זכאים לזכייה בפרס. "בני משפחה" לעניין סעיף זה לרבות הורים, אחים, הורי הורים וילדים/ות.